Sign In
04/01/2021 | Nguyễn Thanh Sang
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
HỘi nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, Ngành đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương, và với các địa phương trên quan điểm sức khỏe là một tiêu chuẩn quan trọng trong các tiêu chuẩn của cán bộ, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ đã có những đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ trong hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tại Quyết định 215-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư giao. Trong hoàn cảnh diễn biễn phức tạp của đại dịch Covid-19, đồng thời thiên tai, bão lũ hoành hành kéo dài và cũng là năm cả nước tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong đó có nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã đạt một số kết quả chủ yếu như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành

1. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quyết định 215-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

2. Kiện toàn bộ máy Lãnh đạo Ban, Ủy viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Tham mưu Ban Bí thư ra quyết định bổ sung lãnh đạo Ban và Ủy viên kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương là đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất và một số đơn vị.

3. Kiện toàn các Hội đồng chuyên môn thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương với hơn 130 chuyên gia hàng đầu trong cả nước. Hội đồng chuyên môn Trung ương có 02 hội đồng: Hội đồng về điều trị và Hội đồng về dự phòng; Các miền: có 03 Hội đồng bảo vệ sức khỏe cán bộ  miền Bắc, Trung, Nam. Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung ương là đồng chí Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

4. Kiện toàn và tăng cường sự tham gia của các cơ sở y tế gồm các đơn vị, các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và huy động thêm 10 bệnh viện thuộc tuyến Trung ương và thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

5. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

6. Ban hành Quy định về Quy trình hội chẩn sức khỏe cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý; Quy chế khám, chữa bệnh ngoài các đơn vị trong hệ thống.

7. Phối hợp với Bộ Y tế ban hành Quyết định 1266-QĐ/BYT về Quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và Mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ theo hướng đạt chất lượng cao theo chuẩn Quốc tế phục vụ khám sức khỏe định kỳ, khám phục vụ đại hội đảng các cấp và khám sức khỏe nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

8. Ban hành quy trình khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp gồm 9 bước, một cách đồng bộ, chi tiết, toàn diện, đưa nhiều nội dung mới, đặc biệt sau khi có kết quả khám, xét nghiệm, thăm dò chức năng là bước tư vấn về chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập...chế độ chăm sóc sức khỏe của các giáo sư, bác sỹ, chuyên gia đầu ngành, được các cán bộ cấp cao đương chức và nguyên chức đánh giá cao.

9. Xây dựng định mức kinh phí khám sức khỏe định kỳ mới cao hơn đảm bảo chất lượng khám sức khỏe định kỳ và khám phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII giúp phát hiện sớm nhiều bệnh tật.

10. Tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến toàn quốc với sự tham gia chỉ đạo của Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gồm 02 nội dung: triển khai Quyết định 215-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, giúp hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ triển khai đồng bộ và đảm bảo chất lượng.

11. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 23-HD/BTCTW, ngày 24/12/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố.

II. Công tác chuyên môn

1. Chủ động, tích cực triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với cán bộ cấp cao, chỉ đạo đội ngũ cán bộ nhân viên y tế, các đơn vị trong hệ thống thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Phối hợp với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch, các chuyên gia đầu ngành tổ chức hội chẩn, điều trị kịp thời, hiệu quả đối với trường hợp cán bộ cấp cao bị mắc bệnh.

2. Phối hợp với Bộ Y tế, các Ban, Bộ, Ngành trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo về phòng chống dịch bệnh Covid-19, cấp cứu bệnh tật, thảm họa, thiên tai phục vụ các kỳ họp Trung ương, Quốc hội, các sự kiện và Đại hội Đảng các cấp,...).

3. Tổ chức Hội chẩn với Hội đồng chuyên môn Trung ương, Hội đồng chuyên môn các miền:

- Kết luận phân loại sức khỏe cho từng cán bộ sau khám sức khỏe định kỳ, khám  sức khỏe phục vụ Đại hội Đảng các cấp đối với các cán bộ đương chức, nguyên chức và cán bộ quy hoạch cấp chiến lược.

- Chẩn đoán các trường hợp bệnh lý phức tạp, khó chẩn đoán, giúp điều trị có hiệu quả cho cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý.

4. Tổ chức khám, điều trị, quản lý sức khỏe đối với cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý (cả đương chức và nguyên chức).

5. Tổ chức khám kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (cả đương chức và nguyên chức) theo quy trình mới, tiêu chuẩn mới với trang thiết bị hiện đại giúp phát hiện bệnh sớm và xử lý kịp thời.

Qua đợt khám đã phát hiện 83 trường hợp bất thường, cần phải xét nghiệm chuyên sâu bổ sung, để chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, trong số đó có 35 trường hợp đã được can thiệp giúp cán bộ trở lại công tác bình thường, bao gồm các bệnh như: Ung thư tuyến giáp, ung thư gan, ung thư vú,  u màng não, ung thư đại trực tràng, theo dõi khối u ở phổi, u ở não, u thận, thiếu máu cục bộ cơ tim, can thiệp tim mạch,...

6. Tổ chức 03 đợt Điều dưỡng, kết hợp điều trị bằng y học cổ truyền đối với các đồng chí nguyên cán bộ cấp cao, đồng thời tổ chức nói chuyện tư vấn về công tác dự phòng, nâng cao sức khỏe, điều dưỡng, dinh dưỡng hợp lý, chế độ luyện tập, dưỡng sinh, cách phòng tránh bệnh không lây nhiễm...được các đồng chí nguyên cán bộ cấp cao đánh giá cao.

7. Tổ chức 03 hội nghị tập huấn (tại 3 miền Bắc, Trung, Nam) cho hơn  300 đại biểu tham dự là lãnh đạo, cán bộ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa, Khoa nội Cán bộ của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước do các giảng viên là Lãnh đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, lãnh đạo Cục Quản lý – khám chữa bệnh, Bộ Y tế và Giáo sư, Phó Giáo sư, chuyên gia đầu ngành Y tế với chủ đề về: Tổng quan công tác chuyên môn phục vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ; Tình hình và chiến lược quốc gia về phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam; Nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ, quy trình khám sức khỏe định kỳ; Nguyên lý y học gia đình trong chăm sóc sức khỏe cán bộ; Chẩn đoán, điều trị, quản lý, thực hành các bệnh không lây nhiễm NCDs (Huyết áp, Tiểu đường, COPD, Ung thư); Lấy bệnh nhân làm trung tâm: kỹ năng tư vấn và giao tiếp; Dinh dưỡng trong dự phòng một số bệnh mãn tính không lây nhiễm; Triển khai một số mô hình điểm Phòng khám sức khỏe cán bộ hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

8. Biên soạn, phát hành sách "Ung thư – Phòng bệnh, Phát hiện sớm và nguyên tắc điều trị hiệu quả" đáp ứng, cung cấp kiến thức cho cán bộ cấp cao và cán bộ y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe; Phát hành Bản tin "Bảo vệ sức khỏe cán bộ" hàng tháng, cung cấp những thông tin hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, thông tin y học trong nước, quốc tế kịp thời.

9. Xây dựng và đề xuất Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương thẩm định, thực hiện 01 Đề tài nghiên cứu trong năm 2020-2021: "Nghiên cứu nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu về nâng cao sức khỏe, dự phòng, phát hiện sớm bệnh, điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà và nghỉ dưỡng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp"  mang tính chất đột phá, nhằm xây dựng chuẩn công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ tại các phòng khám sức khỏe cán bộ và các khoa điều trị nội trú về: Khả năng chuyên môn về dự phòng và điều trị; Nhân lực; Trang thiết bị; Cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin; Cơ chế tài chính và đề xuất mô hình chuẩn: Phòng khám cán bộ hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình; Khoa điều trị nội trú gắn với bệnh viện chăm sóc sức khỏe cán bộ ở tuyến Trung ương, bệnh viện đa khoa ở tuyến tỉnh, thành phố; Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ cấp cao tại các Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Thống Nhất.

10. Hợp tác Quốc tế để tăng cường chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, trao đổi chuyên môn, hỗ trợ đào tạo, với các chuyên gia hàng đầu về bệnh lý gan, mật của bệnh viện Johns Hopkins của Mỹ; Thảo luận, xây dựng Bản Ghi nhớ hợp tác với bệnh viện Nhật Bản; Hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới về phòng, chống bệnh không lây nhiễm: cao huyết áp, tiểu đường, ung thư đối với người cao tuổi; Trao đổi, hợp tác với chuyên gia Trung Quốc trong lĩnh vực y học cổ truyền, với chuyên gia Nhật Bản trong lĩnh vực phục hồi chức năng.

11. Phối hợp thực hiện công tác đối ngoại của Đảng, đã tổ chức khám, điều trị chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí cán bộ cấp cao của bạn Lào, Campuchia sang Việt Nam khám, chữa bệnh, được các bạn tin tưởng và đánh giá cao (trong năm, đã tổ chức khám cho 02 đoàn cán bộ cấp cao bạn Lào, 07 đoàn của Campuchia) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân Y 175.

III. Công tác chỉ đạo, giám sát

1. Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, khảo sát các cơ sở chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn ở 09 tỉnh, thành phố về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và kết quả hoạt động công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố (Khánh Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nam, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hậu Giang, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Quảng trị).

2. Chủ trì Hội nghị giao ban công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ khu vực miền Trung- Tây Nguyên tại Đà Nẵng (ngày 02/01/2020), với sự tham gia của Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, Hội đồng chuyên môn miền Trung và 16 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức  khỏe cán bộ các tỉnh miền Trung, Tây nguyên.

3. Thường xuyên giám sát, kiểm tra chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong hệ thống: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C-Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, Viện Y học Cổ truyền Quân đội.

IV. Công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

1. Các Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố đã tích cực đổi mới công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ: củng cố bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hội đồng chuyên môn; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám định kỳ, khám phục vụ đại hội đảng, quản lý sức khỏe cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý; nghỉ dưỡng;  lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ sức khỏe theo quy định và tăng cường hỗ trợ kinh phí cho khám chữa bệnh theo quy định và thực tế của địa phương; tinh thần cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ chuyển biến theo hướng tích cực, phấn khởi, tâm huyết với công việc.

2. Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong năm 2020, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp triển khai làm tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ diện quản lý trong quân đội, công an và phối hợp với các cơ sở của Trung ương để khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý.

z2261382536162_d5d59343c33f758a18eaab3353b2c1a1.jpg
z2261382521766_4591d967c8bbe4a6c7729318f35a39d0.jpg
​Hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2668969 11
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0