Sign In
11/08/2020 | Ban Nội chính
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Thông báo Tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Theo dõi công tác nội chính thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BNCTU ngày 11/8/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Theo dõi công tác nội chính thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Theo dõi công tác nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy như sau:

I. Đối tượng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia thi tuyển

1. Đối tượng tham gia thi tuyển

- Cán bộ, công chức đang công tác các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung theo quy định, có trình độ chuyên môn phù hợp và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh tương đương với chức danh Trưởng phòng cần tuyển thì được tham gia dự tuyển.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký thi tuyển:

+ Người đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc đang bị bệnh phải điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận;

+ Người đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo tập trung dài hạn trong và ngoài nước;

+ Cán bộ, công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định.

- Cán bộ, công chức đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện chung theo quy định được dự tuyển vào chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá hai (02) cấp so với chức danh, chức vụ hiện tại.

2. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thi tuyển

- Quyền của người tham gia thi tuyển:

+ Được Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.

+ Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến chức danh tuyển chọn để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án.

+ Được bổ nhiệm theo quy định ngay sau khi đạt kết quả thi tuyển.

- Nghĩa vụ của người tham gia thi tuyển:

+ Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.

+ Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia thi tuyển.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, vị trí và hồ sơ đăng ký thi tuyển

1. Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển

- Đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương, khóa VIII.

- Đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, thời gian công tác và các yêu cầu khác theo quy định của Trương ương và của tỉnh, cụ thể như sau:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với ngành Nội chính Đảng.

+ Lý luận chính trị: Có bằng Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

+ Quản lý nhà nước: có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

+ Tin học: Chứng chỉ tin học trình độ A.

+ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 (A2) trở lên, khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương (chứng chỉ B).

+ Đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của chức danh tuyển chọn phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đáp ứng đủ các điều kiện, bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ, cụ thể:

+ Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền kết luận đủ tiêu chuẩn chính trị để bố trí chức danh dự kiến thi tuyển.

+ Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (được cơ sở y tế có thẩm quyền kết luận).

+ Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định, cụ thể là còn thời gian công tác ít nhất phải đủ 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

+ Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các trường hơp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định.

- Có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm công tác trong ngành Nội chính Đảng.

- Đã chủ trì tham mưu ít nhất 03 (ba) văn bản (nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động…) về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, được lãnh đạo cơ quan, đơn vị trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành.

2. Số lượng, vị trí chức danh thi tuyển:

- Số lượng chức danh thi tuyển: 01 (một).

- Vị trí chức danh thi tuyển: Trưởng phòng Theo dõi công tác nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

3. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

- Đơn đăng ký thi tuyển hoặc công văn giới thiệu của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai theo mẫu 2a/TCTW-1998 của Ban Tổ chức Trung ương quy định, được cơ quan nơi người tham gia thi tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký thi tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận theo quy định.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký thi tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển.

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia thi tuyển đang công tác đối với người thi tuyển trong thời gian 03 (ba) năm liên tục trước đó (kể từ năm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý).

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia thi tuyển và gia đình.

- Quyết định tuyển dụng lần đầu, quyết định bổ nhiệm chức vụ gần nhất.

- Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người thi tuyển đang công tác về việc đã tham mưu ít nhất 03 văn bản trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp (đính kèm bản photo 03 văn bản này).

- Hồ sơ đựng bìa cỡ 22cm x 32cm.

III. Nội dung và hình thức thi tuyển

1. Thi viết

Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; hiểu biết về ngành Nội chính Đảng; về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh Bình Dương; về nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Trưởng phòng Nội chính và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

2. Trình bày đề án

Nội dung trình bày đề án, gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế, nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển ngành, cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo này.

- Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương, tầng 18, Tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trên đây là Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Theo dõi công tác nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy.


Nơi nhận:                                                                                                                                                       TRƯỞNG BAN

- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng;                                                                                                  (đã ký)

- Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy;                                                                                                                        

- Lãnh đạo BNCTU;                                                                                                                                             Võ Văn Bá

- Các phòng chuyên môn;

- Website tỉnh; Báo Bình Dương;

- Lưu VT.{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2470544 3
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0