Sign In
02/05/2024 | Nguyễn Thanh Sang
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Thông báo nhu cầu thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024

​.

​THÔNG BÁO

Nhu cầu thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024
-----

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Căn cứ Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội;

- Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu Kế hoạch thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 với các nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam.

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng

 Số lượng, vị trí các chức danh cần tuyển dụng có bảng tổng hợp kèm theo.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu).

b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu). Trường hợp trúng tuyển cần bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp cho cơ quan sử dụng công chức.

c) Bản sao giấy khai sinh; bản sao căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nộp bản sao có chứng thực và người dự tuyển phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ).

Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và cơ sở đào tạo nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

đ) Giấy xác nhận quá trình công tác (theo mẫu, kèm hồ sơ tài liệu có liên quan), áp dụng đối với các vị trí việc làm có yêu cầu kinh nghiệm công tác.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

g) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 bộ hồ sơ vào 01 vị trí việc làm.

3. Nội dung thi tuyển

Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi gồm 03 phần, cụ thể thời gian thi như sau:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút;

+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Sau khi kết thúc thi vòng 1 sẽ tiến hành chấm thi, công bố kết quả vòng 1 và giải quyết phúc khảo (nếu có). Các thí sinh đạt vòng 1 sẽ được thông báo triệu tập dự thi vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi viết: thang điểm 100 điểm; thời gian thi 180 phút;

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

* Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyên công chức như sau:

- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

- Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

4. Cách xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng ở vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng thi tuyển đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6. Địa điểm, thời gian pháp hành và tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 22/5/2024

 (Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ trong ngày, giờ hành chính)

- Địa điểm thông báo, phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương, tầng 18, Tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Lưu ý: thí sinh dự tuyển nộp hồ sơ qua đường bưu điện và mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ chính và 01 bộ photo).

7. Lịch thi tuyển và địa điểm tổ chức thi tuyển: Hội đồng thi tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh dự tuyển.

8. Phí thi tuyển

a) Kinh phí tổ chức thi tuyển được sử dụng từ nguồn thu lệ phí dự tuyển của thí sinh và ngân sách địa phương.

b) Mức thu lệ phí thi tuyển là 500.000 đồng/hồ sơ (được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TTLT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Thí sinh nộp lệ phí thi tuyển vào buổi ôn tập.

Lưu ý:

- Thí sinh dự tuyển lưu ý khi nộp hồ sơ phải đọc kỹ bảng tổng hợp nhu cầu kèm thông báo này để chọn đúng vị trí việc làm của cơ quan đăng ký tuyển dụng, đảm bảo nhu cầu dự tuyển phù hợp với ngành nghề, trình độ và các yêu cầu khác của vị trí việc làm cần tuyển.

- Mỗi ứng viên chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển dụng, trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào nhiều vị trí khác nhau Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy bỏ kết quả hồ sơ dự thi của thí sinh đó.

- Thông báo này được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính công, Tòa nhà Hành chính tỉnh Bình Dương và đăng tải tại các website của Tỉnh ủy Bình Dương: www.tinhuybinhduong.vn. Các thông báo liên quan đến kỳ thi tuyển sẽ được thường xuyên cập nhật trên website của Tỉnh ủy Bình Dương các thí sinh có nhu cầu có thể tra cứu kịp thời.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc, thí sinh liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Số điện thoại: (0274).3.832.015

Trên đây là Thông báo nhu cầu thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024.
                                                

 Tài liệu đính kèm

1. 1. Thong bao thi tuyen cong chuc.pdf

2. 2. DANH SACH KEM THEO THONG BAO THI TUYEN.pdf

3. 3. Phieu dang ky du tuyen cong chuc.doc

4. 4. Mau ly lich 2a.doc

5. 5. Giay xac nhan kinh nghiem cong tac.doc{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2668821 7
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0