Sign In
23/01/2024 | Nguyễn Thị Minh Châu
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

​Thực hiện Chương trình công tác năm 2023; Sáng 23-01, tại Hội trường B – Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 để đánh giá tình hình hoạt động năm 2023.

​ Dự và chỉ đạo Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Về phía Văn phòng Trung ương Đảng: đồng chí Hoàng Vĩnh Long, Vụ trưởng vụ địa phương 2. Về phía các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy: đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng UBND tỉnh, đảng đoàn HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; Thường trực và lãnh đạo Văn phòng các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kinh tế cả nước nói chung và tỉnh nói riêng đang phục hồi sau đại dịch; là năm Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương, chỉ đạo điều hành. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các địa phương, đơn vị, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã phát huy truyền thống “đoàn kết, thông nhất" chủ động, tích cực, nỗ lực hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra trong năm. Ngay từ đầu năm, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng chương trình công tác năm của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kịp thời, chất lượng chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong năm 2023. Phối hợp với các ban xây dựng đảng của tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn tham mưu tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Hội thảo khoa học giữa Tỉnh ủy Bình Dương và Hội đồng Lý luận Trung ương với chủ đề “Mô hình phát triển của Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn đến năm 2050"; tổ chức tổng kết Đề án 711, ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị số 10-NQ/TU, ngày 05/7/2023 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các chế độ, chính sách trong thời gian tới".

Hòa trong xu thế chuyển đổi số của cả nước, trong năm 2023, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu, phục vụ của Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng, trong đó có thể nói đến là triển khai Ứng dụng “Văn phòng số" và phần mềm chuyển đổi giọng nói tiếng Việt sang văn bản phục vụ các cuộc họp của Tỉnh ủy, qua đó đã phát huy hiệu quả đáng kể trong việc chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, tiết kiệm thời gian và kinh phí in ấn tài liệu hội nghị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng được quan tâm đẩy mạnh. Đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt và ban hành 14 qui trình xử lý công việc của các cơ quan khối Đảng để thống nhất thực hiện và 32 qui trình giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan và công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy.

Cùng với việc thực hiện ứng dụng công nghệ số, công tác hành chính văn thư có những bước tiến đáng kể đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, an toàn, chính xác trong phát hành, tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao, xử lý văn bản đều thực hiện trên phần mềm liên thông, đảm bảo 100% văn bản được số hóa trừ văn bản mật. Trong năm 2023, đã phát hành 3.495 văn bản đi của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; tiếp nhận 9.114 văn bản đến qua mạng. Công tác Lưu trữ hoàn thành thu thập, chỉnh lý tài liệu; thường xuyên số hóa nhằm phục vụ khai thác tài liệu được kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế “về bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương" và tổ chức triển khai đảm bảo công tác bảo vệ bí mật nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác văn phòng cấp ủy nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Công tác tài chính đảng được quan tâm chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Triển khai nhiệm vụ thẩm định cấp phát ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ của ngân sách Tỉnh ủy cho các cơ quan đơn vị đảm bảo đúng chế độ định mức theo quy định, quy chế. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện sắp xếp, xử lý, quản lý chặt chẽ tài sản Đảng theo đúng quy định. Thực hiện theo dõi, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy định hướng doanh nghiệp đảng hoạt động hiệu quả. Trong năm đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 quy định về quản lý doanh nghiệp đảng, kiện toàn bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp. Chất lượng hiệu quả của công tác quản trị ngày càng được nâng cao, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy luôn kịp thời. Công tác lễ tân khánh tiết được chú trọng, đảm bảo chu đáo, trọng thị đáp ứng yêu cầu công tác đối nội, đối ngoại của lãnh đạo tỉnh. Trong năm, đã phối hợp phục vụ hơn 10 hội nghị, hội thảo lớn của Trung ương và của tỉnh; đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế, Trung ương và các địa phương đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Năm 2023, là năm hướng mạnh về cơ sở hệ thống Văn phòng cấp ủy luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, đã từng bước trưởng thành. Công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng. Đã có nhiều đơn vị chủ động, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu. Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời phục vụ nhiệm vụ tổng hợp chung của Văn phòng cấp ủy. Trên cơ sở đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân mà trong đó có sự đóng góp tích cực của hệ thống Văn phòng cấp ủy nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các thông báo kết luận, những quyết sách của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh – quốc phòng, phòng chống dịch bệnh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình giao thông trọng điểm từng bước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đặc biệt, Tỉnh Bình Dương được Tổ chức Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF) vinh danh là Cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu năm 2023 (Top 1 - ICF 2023)... Hình ảnh, vị thế của Bình Dương tiếp tục được nâng cao trên trường Quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác văn phòng cấp ủy còn một số hạn chế nhất định như công tác tham mưu phục vụ đôi lúc chưa kịp thời, tính chất chuyên nghiệp chưa cao.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023, công tác trọng tâm của Văn phòng cấp ủy trong năm 2024 tập trung thực hiện nhiệm vụ như sau:

Một là, Bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Thường trực cấp ủy, chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất, tập trung vào những nội dung còn tồn đọng, khó khăn, phức tạp hướng đến hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của nhiệm kỳ đã đề ra.

Hai là, Tập trung tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn (2024-2028) theo tinh thần kết luận của Thường trực Ban Bí thư. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Văn thư Lưu trữ, tiến đến mục tiêu số hóa tài liệu hiệu quả và triệt để hơn.

Ba là, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung hoàn thiện phần mềm Văn phòng số, xây dựng siêu ứng dụng dùng chung nhằm tích hợp các ứng dụng hiện có và những ứng dụng sẽ triển khai trong thời gian tới gắn với triển khai các giải pháp bảo mật an toàn thông tin trên hệ thống mạng của Tỉnh ủy.

Bốn là, Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các quy định, quy chế về quản lý, sử dụng quỹ dự trữ, tài sản đảng; theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động hiệu quả của Doanh nghiệp đảng theo đúng quy định.

Năm là, Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ, xử lý thông tin, nghiên cứu và tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra ngày càng cao trong thời gian tới.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tham luận của các đơn vị trực thuộc. Trong đó có các kiến nghị, đề xuất như sau:

1. Về công tác văn thư, lưu trữ: Hỗ trợ cho huyện Dầu Tiếng trong công tác chỉnh lý tài liệu tại kho lưu trữ của huyện. Xem xét ban hành văn bản hỗ trợ phụ cấp độc hại và có quy định, hướng dẫn cụ thể việc bố trí biên chế cho cán bộ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tại Đảng ủy các xã – thị trấn. 

2. Về ứng dụng công nghệ thông tin: Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cũng như triển khai các văn bản mới về công tác công nghệ thông tin để cán bộ làm công tác công nghệ thông tin có thể cập nhật và thực hiện đúng theo quy định.

3. Việc mua sắm tập trung: hiện tại thực hiện mua sắm tập trung theo Quy định của Tỉnh, đầu mối mua sắm thì do Sở Thông tin và truyền thông thực hiện quá tải, còn nhiều bất cập, thời gian cung cấp thiết bị cho cán bộ không kịp thời theo yêu cầu.

4. Kiến nghị Văn phòng Trung ương Đảng sớm có văn bản hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ điện tử thay thế văn bản giấy.


Đồng chí Phạm Văn Hiền – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao bằng khen và tặng hoa cho các tập thể.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thông – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân

Để kịp thời ghi nhận, động viên những đóng của tập thể văn phòng các cấp ủy. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã quyết định tặng giấy khen cho các tập thể văn phòng các cấp ủy và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023. 


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả trong năm 2023 mà các Văn phòng cấp ủy đã đạt được. Do đặc thù Văn phòng cấp ủy đa lĩnh vực trong đó có lĩnh vực kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng, nội chính, văn hóa xã hội…. Vì vậy trong lãnh đạo chỉ đạo đòi hỏi phân công công việc cho từng cá nhân phải cụ thể theo lĩnh vực mà từng các nhân phụ trách, phải nâng cao kỹ năng của nhiều người lên. Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Văn phòng cấp ủy phải có tầm nhìn bao quát, tính chuyên môn cao, làm sao khi ra thông báo kết luận phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng cấp ủy phải có sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt nắm bắt mọi thông tin để kịp thời phục vụ Thường trực trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời tạo mọi điều kiện về môi trường làm việc tốt hơn, đầu tư cơ sở vật chất, Công nghệ thông tin, phương tiện làm việc. Quan tâm công tác tập huấn về công tác nghiệp vụ chuyên môn chuyển đổi số, cải cách hành chính. 

{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2669032 12
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0