Sign In
28/11/2023 | Ban Nội chính
{{ getLanguage('VanBan_FontSize', 'Cỡ chữ', 'Font size') }}: {{ getLanguage('VanBan_Reduce', 'Giảm', 'reduce') }} (A-) {{ getLanguage('VanBan_Default', 'Mặc định', 'Default') }} (A) {{ getLanguage('VanBan_Inscrease', 'Tăng', 'Inscrease')}} (A+)
{{ getLanguage('VanBan_Contrast', 'Tương phản', 'Contrast') }}: {{ getLanguage('VanBan_IncreaseContrast', 'Tăng tương phản', 'Increase the contrast') }} (Tăng tương phản+) 
                      {{ getLanguage('VanBan_ReduceContrast', 'Giảm tương phản', 'Reduce the contrast') }}
                    (Giảm tương phản-)
Các Ban tham mưu của Đảng – Luôn nổ lực phát huy truyền thống vẻ vang.

Nhân sự kiện quan trọng, Kỷ niệm Ngày truyền thống của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt để ôn lại truyền thống vẻ vang của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng, Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (1948 -2023), Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy Sông Bé – Bình Dương (1983-2023). Sự kiện có Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé; đồng chí Hoàng Vĩnh Long, phó Vụ Trưởng Vụ địa phương II, VPTW Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là Ủy viên Thường vụ, lãnh đạo Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 03/02/1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và lãnh đạo. Cùng với sự ra đời của Đảng, thì mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt và thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình về giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp...luôn được Bác Hồ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặc biệt quan tâm. Do đó, tháng 10 năm 1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp, ra Nghị quyết và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng, là tiền thân của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng sau này. Những thành tựu mà Đảng và cách mạng Việt Nam giành được trong hơn 93 năm qua không thể thiếu vai trò quan trọng của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và các thế hệ cán bộ làm công tác chuyên môn trong tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương. Trong mỗi một giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong hơn 93 năm qua.


Toàn cảnh Hội nghị Kỷ niệm Ngày truyền thống của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tham dự buổi họp mặt.


Ngành Tuyên giáo của Đảng, phát huy vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

Công tác chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ta xác định là mặt trận quan trọng hàng đầu. Cách đây 93 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8", tài liệu này khi được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Trong suốt 93 năm qua, ngành Tuyên giáo không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và lực lượng; thường xuyên tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, công tác tư tưởng trong toàn Đảng và trong xã hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; góp phần quan trọng hình thành nên sức mạnh tổng hợp của đất nước, của dân tộc, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung và ngành tuyên giáo của Tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo; cổ vũ, động viên, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân; tập trung tham mưu, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng của Ban chỉ đạo 35 ngày càng chủ động, hiệu quả; triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, làm tốt công tác nắm bắt, nhận định, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, các cấp ủy trong tỉnh xử lý tốt những vấn đề “nóng", có tính chất “phức tạp", “nhạy cảm" ngay từ cơ sở, đảm bảo sự ổn định tư tưởng chính trị và phát triển toàn diện của Tỉnh trên các lĩnh vực.

 Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương và ngành tuyên giáo toàn Tỉnh sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận; tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, đáng sống, nghĩa tình.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao phát biểu chào mừng


Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Tỉnh: “Ðoàn kết - Trung thành - Trung thực - Gương mẫu - Trong sáng - Tinh thông - Chuyên nghiệp"

Cùng với công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng và toàn dân, trong quá trình vận động cách mạng, công tác Tổ chức được Đảng ta xác định là vấn đề trọng yếu, liên quan đến sự phát triển, vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 14/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Thời gian qua, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc mới, khó. Trong bối cảnh đó, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã khắc phục khó khăn, phát huy những thành tựu đạt được, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, khách quan, công tâm, tập trung học tập, phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…Đặc biệt trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù trong bối cảnh chung nhiều khó khăn nhưng Ngành tổ chức đã tham mưu cho Tỉnh thành lập mới 13 chi bộ cơ sở, kết nạp gần 7000 đảng viên mới, đạt 63% so với chỉ tiêu (trong đó kết nạp được 786 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước)…đóng góp quan trọng vào sự phát triển tổ chức đảng ở cơ sở.

Phát huy những thành tựu đạt được sau 93 năm hình thành và phát triển, kiên trì với phương châm “Ðoàn kết - Trung thành - Trung thực - Gương mẫu - Trong sáng - Tinh thông - Chuyên nghiệp", ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Tỉnh vinh dự, tự hào vì đã góp phần quan trọng vào công tác tham mưu cho Tỉnh ủy nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, đảng viên ngay từ cơ sở, làm cho Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng bộ được củng cố và tăng cường.


“Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng"

Ngày 18/10/1930 tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hương Cảng (Trung Quốc) Ban Chấp hành Trung ương quyết định thành lập Văn phòng cấp ủy. Văn phòng cấp ủy là cơ quan chuyên môn giữ vai trò rất quan trọng, trực tiếp tham mưu giúp cấp ủy điều hành công việc của Đảng. Năm 1950, khi đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã nói: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng". Từ khi được thành lập, Văn phòng cấp ủy các cấp không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hai chức năng quan trọng, đó là tham mưu giúp cấp ủy mà trực tiếp là giúp Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng và là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy. Năm 2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) ra thông báo quyết định lấy ngày 18/10/1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời cũng là Ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy Đảng.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, của Tỉnh, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại cơ quan khối Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Đề án cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng và Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 19-5-2022 về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai nhiều phần mềm ứng dụng trong khối Đảng như ứng dụng cung cấp thông tin trên nền tảng di động BDU News; phần mềm theo dõi tiến độ, báo cáo thực hiện các chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; phần mềm quản lý văn bản liên thông với các cơ quan Nhà nước...đặc biệt là triển khai ứng dụng “Phòng họp không giấy của Tỉnh ủy" và Bộ thủ tục hành chính khối Đảng nhằm cải tiến, giảm thiểu văn bản, giấy tờ hành chính, tiết kiệm chi phí, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng.


Công bố Ứng dụng Văn phòng số và bộ thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh Bình Dương.


Ngành Nội chính Đảng : trung thành, bản lĩnh, liêm chính, tận tụy, tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Đối với công tác nội chính cũng luôn được Đảng và Bác Hồ đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi Cánh mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm toàn diện về nội chính, đặt nền móng cho công tác nội chính và nền dân chủ - pháp quyền của nước nhà. Ngày 05/01/1966, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW thành lập Ban Pháp chế Trung ương, sau này là Ban Nội chính Trung ương. Kể từ đó đến nay, ngày 05/01 hằng năm được lấy là ngày truyền thống của ngành Nội chính Đảng. Trong quá trình hình thành, phát triển, ngành Nội chính Đảng với những mô hình tổ chức, nhiệm vụ có những thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử, nhưng Ngành Nội chính Đảng luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, tham mưu giúp cấp ủy ban hành các chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Ngành Nội chính Đảng tỉnh Bình Dương có quá trình phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Tỉnh nhà; đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống chính trị qua các giai đoạn lịch sử, luôn là lực lượng tiên phong tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các mặt công tác thuộc lĩnh vực nội chính, không ngừng khắc phục khó khăn về nhân lực, về điều kiện công tác, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính Đảng; cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Trong thời gian tới, Ngành Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, tích cực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng theo hướng trung thành, bản lĩnh, liêm chính, tận tụy, góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.


Ngành Kiểm tra Đảng thực hiện phương châm “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy"

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngày 16-10-1948 Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ban hành Quyết Nghị số 29-NQ/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Công tác kiểm tra của Đảng luôn được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo.

 Phát huy truyền thống ngành kiểm tra Đảng 75 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Tỉnh; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp từng bước được nâng cao; thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện. Đặc biệt quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được xử lý nghiêm minh, không có “ngoại lệ", không có “vùng cấm". Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường không chỉ có tác dụng giáo dục những cá nhân, tổ chức có vi phạm mà còn “có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên".

Kế thừa và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy" 75 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng của Tỉnh tiếp tục ra sức phấn đấu, xây dựng tổ chức kỷ luật, giữ gìn lối sống liêm khiết, trong sạch; luôn hết lòng hết sức, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. 


“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Cùng với công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện trên các mặt, công tác Dân vận luôn được Đảng ta xác định là công tác chiến lược, có ý nghĩa sống còn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Suốt 93 năm qua, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không ngừng lớn mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Trung ương và cấp ủy các cấp. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận", theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 làm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, và đây cũng là ngày mà cả nước ra sức thi đua đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ về công tác Dân vận.

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã đề ra, bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, của địa phương, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị trên địa bàn Tỉnh Bình Dương đã chủ động xây dựng nhiều mô hình thiết thực như: mô hình “Gần dân, sát dân" của nhiều cấp ủy địa phương; mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân" của khối cơ quan hành chính; mô hình “Vì người lao động", “Gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe ý kiến công nhân" của khối doanh nghiệp; mô hình “Ngành Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân" và “Cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của khối lực lượng vũ trang...Công tác dân vận trong toàn Tỉnh đã huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt việc phát triển rộng khắp các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo", công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt Đề án của Tỉnh về “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh"... những kết quả đạt được đã góp phần rất quan trọng hoàn thành các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN trên địa bàn Tỉnh; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Trong suốt chặng đường 40 năm cùng cả nước và tỉnh Sông Bé- Bình Dương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 37 năm triển khai thực hiện đường lối Đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; 26 năm tái lập Tỉnh; cũng là 40 năm ngành Dân vận tỉnh Thủ Dầu Một hình thành, liên tục phát triển. Hệ thống tổ chức ngành dân vận và phong trào toàn dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Tỉnh qua các thời kỳ đã được lãnh đạo Tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc như: Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì của Chủ tịch nước; Bằng khen và Cờ thi đua của Ban Dân vận Trung ương; Bằng khen và Cờ thi đua của Tỉnh; Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Dân vận".


Viết tiếp những trang sử vẻ vang…

Đảng bộ tỉnh Sông Bé-Bình Dương qua các thời kỳ, đặc biệt là ngay từ khi thành lập Tỉnh ủy lâm thời vào tháng 02/1936, Tỉnh ủy đã rất quan tâm đến việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. Sự ra đời của các Ban tham mưu đã đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo của Tỉnh ủy trong sự nghiệp cách mạng bảo vệ, xây dựng và phát triển địa phương.

Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Dương đạt được hôm nay là thành quả của cả một quá trình kế thừa, phát huy, vận dụng linh hoạt, sáng tạo; với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, sự quyết đoán, quyết liệt, dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân của các thế cán bộ lãnh đạo Sông Bé - Bình Dương; là sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong suốt quá trình hành thành và phát triển của Tỉnh...trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, của các cấp ủy địa phương, đơn vị trong toàn Tỉnh.


Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và đại diện các Ban Đảng Trung ương.

Các Ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đã đạt được trong 93 năm qua, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, xứng đáng là cơ quan tham mưu và giúp việc đắc lực của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; cùng các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025./.


{{ getLanguage('VanBan_SendFeedbackArticle', 'Gửi góp ý bình luận bài viết', 'Send feedback article')}}

{{Comment.Captcha}}

{{ getLanguage('VanBan_ListComment', 'Danh sách bình luận', 'List comment')}}

{{dataItem.FullName}} ({{dataItem.Email}}) {{dataItem.CreatTime}}

{{ getLanguage('VanBan_ArticleOther', 'Tin khác', 'Article other')}}

Tiêu đề
Hình ảnh
Chú thích ảnh
Tóm tắt
Nội dung
Link thay thế nội dung
Ngày xuất bản
Tin nổi bật
Tác giả
Phân loại
Loại bài viết
Số Trang
Số Ảnh
Số tiền:
Hệ số
Bút danh
Tên đơn vị
Số điện thoại
Email
Trạng thái
Số lượt người đọc
FriendlyName
Approval Status
Attachments
Content Type: Tin Tức
Untitled 1
2668987 18
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đang online:
0
0
0
0
0
0
0